विशेष कार्यक्रम
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
चैत ११, २०७७ आ व २०७६।०७७ बाट स्मार्ट कृषि गाउँ सहयोगी कार्यक्रम संचालनको लागि छनौट भएका गाउँहरुको विवरण आ व २०७६।०७७ बाट स्मार्ट कृषि गाउँ सहयोगी कार्यक्रम संचालनको लागि छनौट भएका गाउँहरुको विवरण
चैत ११, २०७७ आ व २०७५।०७६ बाट संचालन स्मार्ट कृषि गाउँहरुको प्रगति विवरण पुस्तिका
चैत ११, २०७७ आ व २०७६/७७ बाट संचालनमा आएका स्मार्ट कृषि गाउँहरुको विस्तृत विवरण
चैत ११, २०७७ आ व २०७५/७६ बाट संचालनमा आएका स्मार्ट कृषि गाउँहरुको विस्तृत विवरण
चैत ११, २०७७ स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमको संक्षिप्त परिचय
चैत ११, २०७७ स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६