पशुपन्छी विकास महाशाखाको कार्यविवरण

 • पशुपन्छी सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रवर्द्धन कार्य
 • तथ्याङ्क संकलन प्रणालीको व्यवस्थापन र स्रोत संरक्षण कार्य
 • बजेट तथा कार्यक्रम, आयोजना / परियोजनाहरुको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन
 • पशुपन्छी आनुवंशिकी श्रोत संरक्षण सम्बर्द्धन र उपयोग
 • प्रादेशिक स्तरीय पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धी कानून, ऐन, नियम, तर्जुमा र व्यवस्थापन
 • पशुपन्छीजन्य महामारी  नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन
 • पशुपन्छी विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य
 • भेटेरीनरी जनस्वास्थ्य, जुनोटिक रोग, एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स, ड्रग रेजिड्यु लगायतका जनस्वास्थ्यका विषयमा एक स्वास्थ्य अवधारणा सम्वन्धी कार्यहरु
 • पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास सम्बन्धी कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डको कार्य
 • पशुपन्छीजन्य  यान्त्रिकीकरण औद्योगिकीकरण, उद्योग व्यवसायिकीकरणको विकास तथा प्रवर्द्धन
 • विश्वविद्यालय, तालिम प्रदायक संस्था तथा अन्य निकायहरुसंग प्रविधि विकास सम्बन्धी सहकार्य, तथा समन्वय

पशुपंक्षी उत्पादन तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन शाखा

 • पशुपन्छी सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रवर्द्धन कार्य
 • प्राकृतिक जलाशयहरु (पोखरी, नदीनाला, ताल तलैया एवं घोल तथा सिम) मा मत्स्य पालन सम्भाव्यता अध्ययन, प्रवर्द्धन तथा नियमन कार्य
 • तथ्याङ्क संकलन प्रणालीको व्यवस्थापन र स्रोत संरक्षण कार्य
 • प्रादेशिक खाद्य सुरक्षा र पोषण (दुध, फुल र मासु) खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य गुणस्तर सम्बन्धी कार्यहरु
 • प्रजननका लागि वीउ विजनको आपूर्ति व्यवस्था र नियमन
 • सामुहिक पशुपन्छी पालन करार व्यवस्थाको कार्यान्वयन र प्रबर्द्धन
 • बजेट तथा कार्यक्रम, आयोजना / परियोजनाहरुको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन
 • पशुपन्छी आनुवंशिकी श्रोत संरक्षण सम्बर्द्धन र उपयोग

पशुस्वास्थ्य तथा नियमन शाखा

 • प्रादेशिक स्तरीय पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धी कानून, ऐन, नियम, तर्जुमा र व्यवस्थापन
 • पशुपन्छीजन्य रोगको  निदान प्रयोगशाला व्यवस्थापन र नियमन
 • पशुपन्छीजन्य पदार्थहरुको पोषण तत्वयुक्त बस्तुको उपयोग, उत्पादन र बिक्री वितरणको अनुगमन र नियमन सम्बन्धी कार्यहरु
 • पशु स्वास्थ्य सम्बन्धि प्रयोगशालाको सम्बन्द्धता र स्तरीकरण सम्वन्धी नीति र मापदण्ड
 • भेटेरीनरी जनस्वास्थ्य, जुनोटिक रोग, एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स, ड्रग रेजिड्यु लगायतका जनस्वास्थ्यका विषयमा एक स्वास्थ्य अवधारणा सम्वन्धी कार्यहरु
 • पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धी कानून, ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका मापदण्ड तर्जुमा र व्यवस्थापन
 • पशुस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्य गर्ने
 • पशुपन्छीजन्य महामारी  नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन
 • मासु तथा मासुजन्य पदार्थको गुणस्तर निर्धारण तथा नियमन
 • असल भेटेरिनरी अभ्यास कार्यान्वयन
 • पशु कल्याण सम्बन्धी मापदण्ड समन्वय तर्जुमा र कार्यान्वयन
 • पशुपन्छी विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य

पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखा

 • पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास सम्बन्धी कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डको कार्य
 • पशुपन्छीजन्य  यान्त्रिकीकरण औद्योगिकीकरण, उद्योग व्यवसायिकीकरणको विकास तथा प्रवर्द्धन
 • पशुपन्छी पालक कृषक, उद्यमी, व्यवसायिहरुको क्षमता अभिबृद्धि तालिम तथा सशक्तिकरण
 • पशुपन्छी बजार, पूर्वाधार र पशुपन्छी फार्म केन्द्रहरुको विकास, विस्तार तथा सञ्चालन
 • Smart Livestock Village  स्थापना
 • उन कार्पेट पश्मिना लगायतका उत्पादन विकास र प्रवर्द्धनका कार्यहरु
 • विश्वविद्यालय, तालिम प्रदायक संस्था तथा अन्य निकायहरुसंग प्रविधि विकास सम्बन्धी सहकार्य, तथा समन्वय
 • माछा तथा जलीय जीव पालनको नवीनतम प्रविधिहरुको मापदण्ड र विस्तार सम्वन्धी कार्य
 • मत्स्य विज आपूर्ति, गुणस्तर, मापदण्ड र नियमन सम्वन्धी कार्य