प्रदेश सरकार
लुम्बिनी प्रदेश
कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय
मुकाम: , बुटवल, नेपाल 

सम्पर्क नम्बर : ०७१-५४००५१ (प्रशासन शाखा)

                     ०७१-५५०१२३ (पशुपन्छी शाखा)

                     ९८५७०५३७१७ (प्रवक्ता)

                     ९८५७०४१२३१ (सूचना अधिकारी)
                                       

माननीय मन्त्रीज्यूको सचिवालय

    इमेलः molmac.mantri@gmail.com
प्रशासन महाशाखा
    इमेलः molmac.butwal@gmail.com
 लेखा शाखा
    इमेलः molmac5.adm@gmail.com
योजना तथा अनुगमन महाशाखा
    इमेलः molmacplanning@gmail.com
पशुपन्क्षी विकास महाशाखा
    इमेलः molmac.pashubikas@gmail.com
भूमि व्यवस्था महाशाखा
    इमेलः molmac.bhumi@gmail.com
खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखा
    इमेलः molmaclumbini@gmail.com
             molmacp5@gmail.com
भूमिश्रोत नक्सांकन महाशाखा
    इमेलः molmac.landresource@gmail.com
स्मार्ट कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन ईकाइ
    इमेलः sav.ministry2075@gmail.com